Menu
MikroregionKralovicko

Zákon 106 / 99 Sb.

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Oficiální název

Mikroregion Kralovicko

2. Důvod a způsob založení

Mikroregion Kralovicko vznikl v roce 1993 jako dobrovolné sdružení obcí. Důvodem bylo slaďování postupu v některých oblastech. V roce 2008 dobrovolné sdružení obcí Mikroregion Kralovicko zaniklo. Nástupnickou organizací se stalo zájmové sdružení právnických osob ve smyslu paragrafu 20f občanského zákoníku pod názvem Mikroregion Kralovicko, které převzalo veškeré závazky a povinnosti původního spolku a navázalo na jeho činnost.
 

3. Organizační struktura

Shromáždění zástupců, výkonná rada, dozorčí rada
 

4. Kontaktní spojení

 • Adresa: Mikroregion Kralovicko, Markova 2, 331 41 Kralovice
 • Předseda: František Procházka, starosta obce Žihle

5. Případné platby můžete poukázat

Platby lze poukázat na účet Mikroregionu Kralovicko u Komerční banky Kralovice číslo 8076790287/0100
 

6. IČ

 • 72021039

7. Plátce daně z přidané hodnoty

 • CZ72021030

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace:

František Procházka, starosta obce Žihle
Adresa pro zaslání pošty: Mikroregion Kralovicko, Markova 2, 33141 Kralovice
 

10. Příjem podání a podnětů

Opravné prostředky

 1. Způsob podání opravného prostředku: Písemné podání
 2. Lhůta pro žadatele pro podání opravného prostředku: Do 15 dnů od doručení rozhodnutí
 3. Požadavky na žadatele:
  1. Opravný prostředek musí obsahovat jméno žadatele, adresu, v čem žadatel spatřuje porušení zákona, čeho se týkalo dané rozhodnutí, datum a podpis žadatele
 4. Poštovní adresa pro podání opravného prostředku:
  1. Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydat.
  2. Mikroregion Kralovicko, Markova 2, 331 41 Kralovice nebo pavelbulin@gmail.com
 5. Stanovené postupy a pravidla:
  1. Viz: Postup při podávání žádostí viz níže

OPRAVNÝ PROSTŘEDEK PROTI ROZHODNUTÍ MIKROREGIONU KRALOVICKO O NEPOSKYTNUTÍ INFORMACE

 • jméno a příjmení/název právnické osoby:
 • bydliště/sídlo (ulice, č.p., PSČ, obec):
 • přesné označení rozhodnutí městského úřadu proti němuž směřuje:
 • V případě, že mikroregion nevydal rozhodnutí, tak:
 • přesné označení písemně podané žádosti, které se týká:
 • datum podání žádosti:
 • datum odmítnutí žádosti:
 • v čem je spatřováno porušení zákona:
 • čeho se žadatel domáhá:
 • datum podání opravného prostředku, podpis:

Opravné prostředky

(výpis z § 16 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím)

§ 16 - O d v o l á n í:

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

O odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu rozhoduje povinný subjekt nejblíže vyššího stupně nadřízený povinnému subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Jde-li o rozhodnutí městského úřadu, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání rada města, pokud zastupitelstvo města nestanoví,že rozhoduje jiný orgán města. V ostatních případech rozhoduje o odvolání ten, kdo stojí v čele povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat, a je oprávněn za něj jednat.

Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil; za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.

Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.

Proti rozhodnutí ústředního orgánu státní správy o odmítnutí žádosti lze podat rozklad, o kterém rozhoduje vedoucí ústředního orgánu státní správy. Ustanovení odstavců 1, 3 a 4 platí pro rozklad obdobně.

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona.

Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a o jakou věc se jedná (proti kterému rozhodnutí

11. Předpisy

Nejdůležitější předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

Pořízení fotokopie:
Formát A4 jednostranný 2,- Kč/ks
Formát A4 oboustranný 3,- Kč/ks
Formát A3 jednostranný 3,- Kč/ks
Formát A3 oboustranný 4,- Kč/ks
Vyhledání údajů mimo místní úřad 50,- Kč/hod
+ cestovní náklady dle platných předpisů
S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.
Správní poplatek je stanoven dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 155

13. Licenční smlouvy 

 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Mikroregion Kralovicko poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106⁄1999 Sb. Mikroregionu Kralovicko o poskytování informací za rok 2008 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 S., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Mikroregion Kralovicko zveřejňuje následující údaje o poskytování informací za rok 2009:

 1. Počet podaných žádostí o informace : 0
 2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
 3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 4. Počet žádostí odložených: 0
 5. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí 0
 6. Výčet poskytnutých výhradních licencí 0
 7. Počet stížností na postup při vyřizování žádosti o informace 0
 8. Další informace vztahující se k uplatňování zákona:

V průběhu roku 2008 výbor mikroregionu poskytl značné množství ústních a telefonických informací, kopírování listin a dalších informací osobám, které se na něj obrátili. Všechny žádosti byly vyřízeny v zákonem stanovené lhůtě.

Mgr. Pavel Bulín

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Formuláře

Seznam organizací

 • Viz: Spolky a kluby

Organizační složky:

 • nejsou

Mikroregion

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4