Menu
MikroregionKralovicko

Dotace

3. výzva PK k předkládání grantových projektů v prioritní oblasti Počáteční vzdělávání

 
 • Oblast podpory 1.1. Zvyšování kvality ve vzdělávání (vybavení učeben,…)
 • Oblast podpory 1.2. Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (vzdělávání dětí cizinců,…)
 • Oblast podpory 1.3. Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příjem žádostí do 9.4.2010


2. výzva PK k předkládání grantových projektů v prioritní oblasti Rozvoj dalšího vzdělávání

 • Oblast podpory 3.2. Podpora nabídky dalšího vzdělávání
 • Informace na www.kr-plzensky.cz
Příjem žádostí od 8.3.2010 do 9.4.2010

Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2010

Termín pro podávání žádostí: do 26.2.2010
S ohledem na rozpočet PSOV PK pro rok 2010 je pro tento rok upravena realizace PSOV. Není možné podávat žádosti v části C - územní plány obcí a v části B – neinvestiční projekty. Naopak budou podpořeny stavební úpravy a technické zhodnocení školských zařízení včetně zabezpečení havarijního stavu budov do výše 10 milionů Kč.
 
Žadatelem může být obec s počtem do 2000 obyvatel nebo obec bez omezení s tím, že žádá pro svou část, kde počet obyvatel nepřesáhne 500 osob.
 

Část A

 • Výše dotace 100.tisíc Kč - 500.tisíc Kč
 • Max. 60% celkových nákladů
Žadatelem může být obec s počtem do 2000 obyvatel nebo obec bez omezení s tím, že žádá pro svou část, kde počet obyvatel nepřesáhne 500 osob se sídlem na území PK.
 

Část B

 • Výše dotace 100.tisíc Kč - 500.tisíc Kč
 • Max. 60% celkových nákladů

Dotace může být pouze investičního charakteru (cyklostezky, turistická zastavení, informační tabule,…)

Žadatelem může být zájmové sdružení právnických osob či svazek obcí s sídlem na území PK.


MAS Světovina, o.p.s. vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci z PRV ČR na období 2007 – 2013 pro následující Fiche opatření:

 
 1. Obnova a rozvoj vesnic (max.míra podpory 90% způsobilých výdajů)
 2. Zlepšení občanské vybavenosti, rozvoj vesnic a měst (max.míra podpory 90% způsobilých výdajů)
 3. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (max.míra podpory 90% způsobilých výdajů)
Minimální výše způsobilých výdajů ze kterých je stanovena dotace je 50. tisíc Kč, maximální výše způsobilých výdajů je 1. mil. Kč.
V rámci 1. výzvy bude rozděleno 3.267.620,- Kč
 
 • Příjem žádostí o dotace: 17. a 18. prosince 2009 (8.00 – 16.00 hod)
 • Místo pro podávání žádostí o dotace: MěÚ Zbiroh, Masarykovo nám. 112, 338 08, Zbiroh, malá zasedací místnost 1.patro

Evropský zem

INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM

 • Oblast intervence 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik

5.3 b) Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území

 • Kontinuální výzva vyhlýšena 30.1.2009

Forma podpory – podíl spolufinancování:

 • z ERDF 85 % celkových způsobilých výdajů
 • ze státního rozpočtu 15 % celkových způsobilých výdajů
 • max. výše celkových způsobilých výdajů 3.mil Kč
 • doba trvání projektu od 1.1.2007 do 30.6.2012
Oprávnění žadatelé
 • obce nad 500 obyvatel které splňují alespoň jednu z podmínek IOP
 • pro obce na území ORP Kralovice je touto (splněnou) podmínkou, že obec leží v rozvojových oblastech a osách nebo ve specifických oblastech vymezených v Politice územního rozvoje ČR 2006, případně zpřesněných v zásadách územního rozvoje kraje
Podporované aktivity
 • tvorba a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území 
 • projekty na zpracování územních plánů
 • projekty na úpravu územního plánu
 • NE ZMĚNY ÚZEMNÍCH PLÁNŮ

Projekt na zpracování územních plánů zahrnuje

 • zpracování konceptu ÚP projektantem
 • vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, SEA, NATURA
 • zpracování návrhu územního plánu
 • součástí projektů není zpracování doplňujících průzkumů a rozborů, zpracování zadání územního plánu a úpravy návrhu po projednání těchto úprav

Projekt na úpravu územního plánu zahrnuje

 • zpracování úpravy územního plánu podle přechodných ustanovení Stavebního zákona projektantem
 • vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, SEA, NATURA
 • součástí projektu na úpravu územního plánu není zadání
Harmonogram projektu

datum zahájení projektu

 • den kdy zastupitelstvo schválilo zadání územního plánu nebo den kdy zastupitelstvo rozhodlo o pořízení úpravy územního plánu

datum ukončení projektu

 • termín předání návrhu územního plánu nebo úpravy územního plánu, včetně případného vyhodnocení vlivů pořizovateli (před prvním společným projednáním s dotčenými orgány)
Posouzení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území vč. SEA a NATURA
 • posouzení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území včetně SEA a NATURA 2000 je součástí projektu jen v případě, že na základě doložení nově zjištěných skutečností:
  • krajský úřad, orgán ochrany životního prostředí, požaduje ve svém stanovisku vyhodnocení vlivů na životní prostředí
  • příslušný orgán ochrany přírody a krajiny nevyloučí ve svém stanovisku
  • významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast
Způsobilé výdaje
 • způsobilé výdaje musí vzniknout a být vynaloženy nejdříve po datu schválení zadání územního plánu nebo po datu usnesení zastupitelstva o pořízení úpravy územního plánu, nejdříve však 1.1.2007
 • projekty nesmí být k datu podání žádosti ukončeny (75 pracovních dnů před koncem projektu)
Způsobilé výdaje:
 • výdaje na nákup služeb spojených s projektovou činností pro zpracování územních plánů projektantem s příslušnou autorizací včetně nezbytných posudků (NATURA,SEA)
 • DPH u neplátců DPH
 • DPH u plátců, pokud nemají nárok na odpočet DPH na vstupu

Žádost

 • žadatel vyplňuje projektovou žádost v aplikaci Benefit7 na www.eu-zadost.cz
 • žádosti jsou přijímány průběžně
 • tištěné žádosti od 30.1.2009 přijímají pobočky Centra pro regionální rozvoj ČR podle územní příslušnosti určené místem realizace projektu

Povinné přílohy žádosti

 • dokumentace k zadávacímu řízení včetně doručených nabídek, v případě zakázky malého rozsahu rovněž kopie interní směrnice organizace pro zadávání veřejných zakázek, je-li vydána
  • smlouva s projektantem územního plánu obsahující etapizaci a rozpočet projektu
  • smlouvy se zpracovateli příslušných posudků
 • smluvní zajištění nákupu služeb
 • typ účetní osnovy a výčet účtů, na kterých se příjmy a výdaje projektu budou účtovat
 • doklad o splnění kvalifikačních požadavků pořizovatele, který je:
  • doklad o splnění kvalifikačních požadavků úředníka obecního /městského úřadu
  • doklad o zajištění pořízení příslušným úřadem územního plánování (ORP)
  • kopie smlouvy o zajištění pořizování a doklad o splnění kvalifikačních požadavků fyzické osoby, která bude pořizování zajišťovat (Zkouška odborné způsobilosti v Benešově)
  • veřejnoprávní smlouva ve smyslu § 6 odst 2. stavebního zákona a doklad o splnění kvalifikačních požadavků úředníka obecního/městského úřadu, se kterým je veřejnoprávní smlouva uzavřena)
 • doklad o splnění kvalifikačních požadavků na projektanta ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů vč. autorizačního čísla
 • doklady o autorizaci zpracovatelů posouzení územního plánu z hlediska vlivů na životní prostředí SEA a vlivu na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast soustavy NATURA 2000
 • pro projekt na územní plán: schválené zadání územního plánu a výpis z usnesení zastupitelstva o schválení územního plánu
 • pro úpravu územního plánu: výpis z usnesení zastupitelstva o pořízení úpravy územního plánu
 • pro projekt na úpravu územního plánu, pokud je jeho součástí posouzení vlivů: stanovisko KÚ, orgánu ochrany ŽP,ve kterém je požadováno vyhodnocení vlivů na ŽP SEA a stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny, ve kterém příslušný orgán nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast soustavy NATURA 2000

Zadávání zakázek

 • při realizaci projektu bude uskutečnováno zadávání zakázek v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, v případě zakázek nespadajících do režimu tohoto zákona (služby do 2.milionů Kč) postupuje příjemce v souladu s pokyny v příručce pro žadatele a příjemce
Žadatel je povinen postupovat podle příručky pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.3.b), která je zveřejněna na stránkách: www.strukturalni-fondy.cz/iop/aktualni-prirucka-pro-zadatele-a-prijemce-5-3b
 
Poskytování informací žadatelům:
 • MMR ČR
 • Centrum pro regionální rozvoj ČR – pobočky
Pobočka pro NUTS II - JIHOZÁPAD
Odpovědi na nejčastější dotazy, přehled nejdůležitějších informací a odkazů na oficiální dokumentaci naleznete na www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-3

Podpora výstavby technické infrastuktury pro rok 2009

poskytování státních dotací na výstavbu dopravní a technické infrastruktury pro následnou výstavbu bytových domů, rodinných domů nebo bytových a rodinných domů. Tento podprogram stanovuje podmínky pro přijímání žádostí obcí na akce, které musí být zahájeny do konce roku 2009.

Cíl podpory

Cílem podpory je rozšířit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu bytových domů, rodinných domů nebo bytových a rodinných domů

Pro účely tohoto podprogramu se technickou infrastrukturou rozumí dopravní a technická infrastruktura, kterou jsou:

 • pozemní komunikace, tj. 
 1. místní komunikace III.třídy včetně jejich součástí,
 2. místní komunikace IV. třídy včetně jejich součástí,
 3. účelové komunikace;
 • vodovod, tj. 
 1. místní vedení 2. kategorie rozvodné vodovodní sítě
 2. místní vedení 3. kategorie rozvodné vodovodní sítě
 • kanalizace, tj. 
 1. místní vedení 2. kategorie rozvodné stokové sítě
 2. místní vedení 3. kategorie rozvodné stokové sítě

Charakter a výše podpory

Podpora je poskytována obcím jako účelová investiční dotace na realizaci vybraných akcí na výstavbu technické infrastruktury. Maximální výše dotace je 50 tis. Kč na jeden byt následně postavený na pozemku zainvestovaném prostřednictvím tohoto podprogramu.

Podmínky pro použití dotace

Mezi nejdůležitější podmínky patří:

 • stavební práce budou zahájeny do konce příslušného roku, kdy je dotace přidělena
 • na zainvestované rozvojové ploše pro bydlení bude postaven příslušný počet bytů (výstavba bytů a technické infrastruktury může probíhat současně), za splnění této podmínky odpovídá obec;
 • termín ukončení realizace stavby technické infrastruktury stanovený v Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále Rozhodnutí) je stanoven  nejpozději do 3 let od data vydání tohoto Rozhodnutí (termín ukončení realizace akce znamená  předání díla, který účastník programu doloží předávacím protokolem)
 • do 10 let od ukončení výstavby technické infrastruktury bude ukončena následná výstavba bytových jednotek. Ukončení výstavby znamená v souladu se zákonem  183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, že stavba je schopna samostatného užívání
 • faktury za provedené práce a dodávky zhotovitele výstavby, na které byla poskytnuta dotace, jsou hrazeny z účtu, který si příjemce dotace otevře u UniCredit Bank
 • výše vlastních finančních prostředků obce, která pokrývá dofinancování celkových nákladů akce k dotaci o maximální výši 50 tis. Kč na následně vybudovanou bytovou jednotku, není v  Rozhodnutí závazná

Podání žádosti o dotaci

K vyplněnému, vytištěnému a podepsanému formuláři žádosti žadatel přikládá:

1. investiční záměr, který věcně a funkčně vymezuje stavbu, časový průběh přípravy a realizace stavby a který obsahuje:

 • z projektové dokumentace stavby[1] průvodní nebo souhrnnou technickou zprávu a situaci širších vztahů stavby a koordinační situaci stavby s vyznačením technické infrastruktury, na kterou je požadována dotace podle tohoto podprogramu;
 • předpokládaný rozpočet stavby nebo výkaz výměr a nákladů na měrnou jednotku;
 • předpokládaný časový harmonogram stavby;
 • technicko – ekonomické zdůvodnění stavby;
 • vyjádření efektivnosti vložených prostředků;
 • požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby;

2. snímek katastrální mapy a výpis z katastru nemovitostí dokládající vlastnictví pozemků rozvojové plochy, v případě, že obec není vlastníkem pozemku, také doklad podle oddílu VI. písmeno d);

3. smlouvu o spolupráci mezi obcemi, pokud obec, na jejímž území se provádí výstavba technické infrastruktury, sdruží finanční prostředky s jinou obcí;

4. prohlášení obce, že obec nečerpala státní dotaci uvedenou v oddílu VI. písm. i) tohoto podprogramu;

5. prohlášení obce, že nemá ke dni podání žádosti o dotaci závazky po době splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu nebo státním fondům; to platí i pro obec, s níž jsou sdruženy finanční prostředky na výstavbu technické infrastruktury;

6. žádost o platný doklad o povolení stavby  dle zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění;

7. doklad o veškerých podporách poskytnutých žadateli podle pravidla „de minimis“ v období tří let předcházejících datu podání žádosti o dotaci podle tohoto podprogramu, který dále obsahuje prohlášení, že součet všech veřejných podpor včetně dotace, o kterou žádá podle tohoto podprogramu, nepřesáhne za období tří let částku v Kč odpovídající 200 000 EUR. Výše dotace z tohoto podprogramu bude přepočtena kursem devizového trhu vyhlášeným Evropskou centrální bankou platným ke dni schválení dotace Rozhodnutím ministra.

Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem 1. prosince 2008 a končí 4. března 2009.

Formulář žádosti je uveřejněný na webových stránkách ministerstva pro místní rozvoj na adrese http://www3.mmr.cz/zad.

Více informací na www.mmr.cz


Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost

- globální grant přidělovaný KÚ PK

 

Pro oblast primárního vzdělávání, je vypsána Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání, která klade důraz na zajištění kvality ve vzdělávání prostřednictvím monitorování, hodnocení a vlastního hodnocení škol, respektování rovného přístupu, na podporu klíčových kompetencí, zajištění kvality vzdělávání pedagogických pracovníků a zohlednění individuálního nadání každého jednotlivce tak, aby se zvýšila uplatnitelnost absolventů škol na trhu práce a zároveň bylo dosaženo pozitivního přístupu k dalšímu vzdělávání.

Krajský úřad Plzeňského kraje vypsal první výzvu k podávání žádostí o dotace z globálních grantů v 19.6.2008 a tato výzva již byla ukončena.

V únoru 2009 se předpokládá vyhlášení 2. výzvy k podání žádostí o dotace z těchto globálních grantů.

Oblast podpory 1.1. Zvyšování kvality ve vzdělávání

Podporované aktivity:

 • Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích programů ve školách a školských zařízeních, podpora aktivit metodických týmů, podpora pracovníků škol a školských zařízení zapojených do inovace ŠVP.
 • Implementace nových kurikulárních dokumentů do praxe jednotlivých škol a osvětová a informační podpora kurikulární reformy zaměřená na širší pedagogickou i rodičovskou veřejnost na regionální úrovni.
 • Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí.
 • Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které zvyšují kvalitu výuky cizích jazyků (včetně e-learningu).
 • Podpora výuky v cizích jazycích na středních školách.
 • Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech.
 • Vytváření podmínek pro dlouhodobé hostování plně kvalifikovaných učitelů cizích jazyků.
 • Zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, a to i mimo vyučování.
 • Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech.
 • Rozvoj partnerství a síťování – partnerství, spolupráce a výměna zkušeností mezi školami a školskými zařízeními navzájem a mezi školami, školskými zařízeními, nestátními neziskovými organizacemi a dalšími aktéry v oblasti vzdělávání.
 • Spolupráce institucí počátečního vzdělávání na regionální úrovní s aktéry na trhu práce (včetně zahraničních) s možností uplatnění inovativních forem spolupráce (např. stáže studentů/učitel u zaměstnavatel).
 • Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s místní a regionální státní správou a samosprávou s možností uplatnění inovativních forem spolupráce (např. zapojení škol do komunitního rozvoje).
 • Rozvoj kariérového poradenství ve školách, včetně vyhledávání žáků ohrožených nesprávnou volbou nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání a osvětové a informační činnosti směřující k žákům a rodičům zaměřené na racionalizaci volby další vzdělávací cesty.
 • Podpora škol v oblasti evaluace, nabídka evaluačních nástrojů a ověřování klíčových kompetencí žáků za účelem zvyšování kvality vzdělávání.
 • Podpora informačních center ve školách, včetně marketingové podpory.
 • Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků v počátečním vzdělávání (ZŠ, SŠ).
 • Rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj s důrazem na environmentální oblast včetně realizace praktických (environmentálních) programů.

Cílové skupiny:

 • žáci škol a školských zařízení
 • pracovníci škol a školských zařízení
 • vedoucí pracovníci škol a školských zařízení
 • pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání v oblasti volného času dětí a mládeže

Oprávnění žadatelé:

 • školy a školská zařízení
 • vysoké školy
 • sdružení a asociace škol, které mají zapsán jako předmět činnosti vzdělávání
 • právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství
 • města, obce a svazky obcí
 • odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, profesní a oborová sdružení
 • zaměstnavatelé, pokud v souladu s předmětem své činnosti poskytují plnění v souvislosti s aktivitami, které mohou být předmětem podpory OP VK, nebo s vytvářením nezbytných podmínek pro takové aktivity
 • nestátní neziskové organizace

Oblast podpory 1.2. Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Podporované aktivity:

 • Uplatňování a zlepšování organizačních forem, výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a e-learningových aplikací.
 • Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání.
 • Rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Vybudování „záchytné sítě“ pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání a těch, co se do systému chtějí navrátit.
 • Včasné zajištění minimální garantované péče o děti se sociokulturním znevýhodněním.
 • Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím podpory multikulturní výchovy a vzdělávání.
 • Vzdělávání cizinců (především jazykové) žijících na území ČR.
 • Podpora neformálního vzdělávání a kompetencí v něm získaných, zdokonalování systému vzdělávání pracovníků NNO a středisek volného času, vytváření vzdělávacích modulů uznatelných jako součást dalšího vzdělávání.

Cílové skupiny:

 • děti se speciálními vzdělávacími potřebami z mateřských škol a přípravných tříd základních škol
 • děti a mladiství, kteří předčasně opustili systém počátečního vzdělávání
 • žáci se speciálními vzdělávacími potřebami základních a středních škol a ti žáci, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání
 • rodiče dětí a žáků se sociálním znevýhodněním
 • děti a žáci mimořádně nadaní
 • pracovníci škol a školských zařízení
 • vedoucí pracovníci škol a školských zařízení
 • pracovníci
 • pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání v oblasti volného času dětí a mládeže

Oprávnění žadatelé:

 • školy a školská zařízení
 • vysoké školy
 • sdružení a asociace škol, které mají zapsán jako předmět činnosti vzdělávání
 • právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství
 • města, obce a svazky obcí
 • organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže
 • nestátní neziskové organizace

Oblast podpory 1.3. Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Podporované aktivity:

 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) škol a školských zařízení včetně realizace odborných praxí a zahraničních stáží pedagogických pracovníků s důrazem na realizaci kurikurální reformy, na jazykové vzdělávání, ICT ve výuce a environmentální vzdělávání, včetně osvojení si dalších moderních pedagog. metod.
 • Metodická podpora výuky cizích jazyků, včetně konzultační a poradenské činnosti a tvorby metodických nástrojů a dokumentů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení.
 • Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol.
 • Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky.

Cílové skupiny:

 • pracovníci škol a školských zařízení
 • vedoucí pracovníci škol a školských zařízení

Oprávnění žadatelé:

 • školy a školská zařízení
 • vysoké školy
 • sdružení a asociace škol, které mají zapsán jako předmět činnosti vzdělávání
 • ostatní vzdělávací instituce
 • města, obce a svazky obcí
 • nestátní neziskové organizac 

Výše finanční podpory na grantový projekt z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost  může dosáhnout až 100%.

dotace1

dotace12

dotace13

-------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


Program rozvoje venkova / Mze

Osa I.

 1. Opatření zaměřená na restrukturalizaci a rozvoj fyzického kapitálu a podporu inovací

 • modernizace zemědělských podniků
 • investice do lesů

Osa II.

 1. Opatření zaměřená na udržitelné využívání zemědělské půdy
 2. Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy

Osa III.

 1. Opatření k diverzifikaci hospodářství venkova
 2. Opatření ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech
 • obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby
 • obnova a rozvoj kulturního dědictví venkova
 1. Opatření týkající se vzdělávání a informování hospodářských subjektů působících v oblastech na něž se vztahuje osa III

Osa IV. - Leader

 1. Implementace místní rozvojové strategie (MAS)
 2. Realizace projektů spolupráce

www.kr-plzensky.cz


Program stabilizace a obnovy venkova / KÚ

Dotační program je zaměřený na spolufinancování projektů obcí, svazků obcí a zájmových sdružení právnických osob vedoucí k podpoře a obnovení atraktivit venkova. Nově je část dotačních prostředků určena také na úhradu nákladů spojených s vybranými činnostmi na úseku územního plánování - napořízení nového nebo změnu platného územního plánu obce nebo sídelního útvaru.

PSOV – část A

 • akce realizované v rámci jedné obce, žadatelem může být pouze obec Plzeňského kraje
 1. venkovská zástavba a občanská vybavenost
 2. komunikace
 3. technická infrastruktura
 4. veřejná prostranství

PSOV – část B

 • integrované projekty, žadatelem může být obec, svazek obcí či sdružení PK
 1. projekty investičního charakteru
 2. projekty neinvestičního charakteru
 3. poskytování služeb

PSOV – část C

 • akce realizované v rámci jedné obce, žadatelem může být pouze obec Plzeňského kraje
 1. územně plánovací dokumentace (zpracování ÚP)
 2. zpracování změn územně plánovací dokumentace
 3. zpracování posouzení z hlediska vlivů na ŽP (SEA)
 4. zpracování hodnocení důsledků na soustavu NATURA 2000

www.kr-plzensky.cz


Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury na území Plzeňského kraje / KÚ

Projekt je zaměřený na podporu obnovy a rehabilitace staveb nebo jejich částí neprohlášených za kulturní památky na území památkových rezervací a zón s důrazem na zachování památkové podstaty objektů v souladu s účelem zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a s koncepcí památkové péče Plzeňského kraje a staveb drobné architektury místního významu, které nejsou prohlášeny za kulturní památky.

GRANTOVÝ PROGRAM PLZEŇSKÉHO KRAJE V OBLASTI KULTURY

Předmět podpory – kulturní projekty v tematických okruzích

 • Divadlo
 • Hudba, tanec
 • Výtvarné umění
 • Literatura a publikační činnost
 • Audiovize (film, fotografie, nová informační média)
 • Kulturní dědictví (vyjma projektů na podporu prezentace památkového fondu na území Plzeňského kraje – tyto projekty mohou být podpořeny z dotačního programu v oblasti památkové péče)
 • Průřezové a přesahující projekty (projekty zahrnující více tematických okruhů)
 • Podpora tradiční lidové kultury (dokumentace, identifikace a prezentace jevů tradiční lidové kultury, prezentace výrobků lidových řemesel, výstavní projekty, dokumentace a záznamy řemeslných technologií, zpravodajská a výzkumná činnost v oblasti tradiční lidové kultury, folklorní přehlídky a festivaly, neziskové tvůrčí dílny)

Program podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji

Program je zaměřený na obnovu a další budování venkovské a turistické infrastruktury a vznik regionálních produktů zejména se zaměřením na tradiční výrobu potravin, řemeslnou výrobu, turistické informační systémy, ubytovací zařízení, zařízení pro volný čas a sport, cykloturistiku, hipoturistiku, vodáctví, adrenalinové sporty, turistiku pro rodiny s dětmi. Podpora spolupráce v oblasti venkovského cestovního ruchu na ucelených produktech a komplexních službách.

Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními

Typy projektů:

 • projekty zaměřené na problematiku prevence drogových závislostí, šikany, násilí,…
 • projekty etické výchovy, osobnostního a sociálního rozvoje
 • projekty na podporu zdravého životního stylu

Dotační program Klub otevřených dveří pro neorganizované děti a mládež

Typy projektů:

 • rozšířit a podpořit provoz klubů v organizacích pracujících s dětmi a mládeží, zřizovaných obcemi, OS,…
 • podpora volnočasových aktivit ve stávajících klubech

Projekty musí obsahovat záměr na využití klubu a v rámci projektu může být z dotace hrazeno např. pronájem prostor, vybavení klubů,…

Dotační program Klub otevřených dveří pro neorganizované děti a mládež

Typy projektů:

 • vzdělávací akce v zahraničí
 • mezinárodní vzdělávání a výměna mládeže

Z dotace nelze hradit běžné provozní náklady jako stravné či drobný hmotný a investiční majetek.

Dotační program výstavba víceúčelových hřišť s umělým povrchem a rekonstrukce povrchů tělocvičen a sportovních hal


Výstavba víceúčelových hřišť

 • rozměry hřiště 40x20m
 • využití celý den/týden
 • k žádosti o dotaci doložit projektovou studii

Rekonstrukce povrchu tělocvičen a sport.hal

 • využití celý den/týden
 • bezplatný přístup školám a školským zařízením v obci
 • k žádosti o dotaci doložit projektovou studii

Dotační program podpory tělovýchovy a sportu v PK

Typy projektů:

 • podpora prav.sportovní činnosti dětí a mládeže na území PK
 • podpora volnočasových aktivit
 • podpora při pořádání významných sportovních aktivit celokrajského, celostátního a mezinárodního významu
 • projekty pro děti a mládež do 26 let

Z dotace nelze financovat náklady spojené s pravidelnou tělovýchovou nebo pořádáním sportovních akcí místního významu.

www.aopk.cz


Program péče o krajinu / AOPK

Realizaci programu péče o krajinu je pověřena Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Žadatelem může být organizační složka státu, fyzická nebo právnická osoba. Výše přiznaných finančních prostředků může být stanovena do 100 % uznaných nákladů. Dotace je tzv. jednoroční (žádost je podána začátkem roku a do konce roku musí být vyúčtována) a krytí dotace je 100%.

A - ochrana krajiny proti erozi

 • snižování ohroženosti půdního fondu erozí tvorbou protierozních opatření
 • zvyšování retenční schopnosti krajiny

B - udržení kulturního stavu krajiny

 • udržení kulturního stavu a typického krajinného rázu
 • zachování a obnova rozptýlené zeleně a památných stromů a alejí ( ošetření památných stromů a památných alejí, výsadba nelesní zeleně,…)

C - podpora druhové rozmanitosti

 • ochrana, uchování a obnova přírodní rozmanitosti( obnova mezí a remízků, vytváření a prohlubování tůní a drobných vodních ploch, péče o hnízdiště,…)
 • opatření k podpoře biologické rozmanitosti lesů ve vymezených schválených prvcích územních systémů ekologické stability nebo v evropsky významných lokalitách

www.rr-jihozapad.cz


Regionální operační program / RR Jihozápad

Cílem ROP je zlepšit dostupnost center osídlení z dalších obcí a měst regionu a také vazby uvnitř regionu. Aktivizovat rozvojový potenciál nadregionálních a regionálních center a stabilizovat venkovské oblasti vyváženým rozvojem sídelních funkcí měst a obcí. Zlepšit využití primárního potenciálu území a posílit ekonomický význam udržitelného cestovního ruchu.

Osa 1 – dostupnost center

 • modernizace regionální silniční sítě
 • rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu
 • modernizace vozového parku veřejné dopravy
 • rozvoj regionálních letišť
 • rozvoj místních komunikací

Osa 2 – stabilizace a rozvoj měst a obcí

 • integrované projekty rozvojových center
 • rozvojové projekty spádových center
 • revitalizace části měst a obcí
 • rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství
 • rozvoj infrastruktury pro sociální integraci
 • rozvoj zdravotnické péče

Osa 3 – rozvoj cestovního ruchu

 • rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
 • revitalizace památek a využití kulturního dědictví v cestovním ruchu
 • rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produktů cestovního ruchu

Osa 4 – technická pomoc

 • podpora řídících implementačních a kontrolních úkolů řídícího orgánu
 • podpora zvyšování absorpční kapacity regionu

Delší lhůty realizace projektů Programu rozvoje venkova žadatelům usnadní financování

V reakci na současný ekonomický vývoj ministerstvo zemědělství prodloužilo
lhůtu na realizaci projektů Programu rozvoje venkova. Prodloužení lhůty
realizace projektu na 24 měsíců bude platit pro všechna projektová opatření
Programu rozvoje venkova, a to nejen pro žádosti, jež budou registrovány od
příštího kola příjmu žádostí, ale i pro všechny projekty, které jsou již v
současné době realizovány.
 
V reakci na současný ekonomický vývoj ministerstvo zemědělství prodloužilo
lhůtu na realizaci projektů Programu rozvoje venkova. Prodloužená lhůta
poskytne žadatelům větší manévrovací prostor k finančnímu řízení celého
podniku a k možnému vyřešení zhoršeného cash flow, které by za stávajících
podmínek ohrozilo dokončení řady projektů.
 
Lhůta realizace projektu, tedy lhůta, ve které musely být žadatelem uhrazeny
veškeré náklady související s projektem, byla ve všech opatřeních PRV (kromě
inovativních projektů) stanovena na 18 měsíců od data podpisu Dohody mezi
žadatelem a Státním zemědělským intervenčním fondem, platební agenturou.
 
"V dnešní ekonomicky napjaté době může být původní osmnáctiměsíční lhůta
velmi obtížně splnitelná, zvlášť v případech, kdy se žadatelům zhoršují
vlastní finanční toky k předfinancování projektů," vysvětluje ministr
Gandalovič. "Proto jsem schválil změnu podmínek pro získání dotace a tato
lhůta byla prodloužena o šest měsíců, tedy na celkové dva roky."
 
Prodloužení lhůty realizace projektu na 24 měsíců bude platit pro všechna
projektová opatření Programu rozvoje venkova, a to nejen pro žádosti, jež
budou registrovány od příštího kola příjmu žádostí, ale i pro všechny
projekty, které jsou již v současné době realizovány.
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Fond kulturního dědictví: Záchrana drobných památek místního významu

Jedná se o podporu projektů, které usilují o záchranu, obnovu a údržbu drobných nemovitých památek místního významu.

Žadatelem:
 • České nevládní neziskové organizace registrované jako občanská sdružení, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti, dále církevní právnické osoby a obce.
Povinné přílohy:
 • 1 originál a 5 kopií žádosti o grant
 • fotodokumentace současného stavu (1 originál + 5 kopií) + CD s fotografiemi
 • podrobný popis zamýšlené obnovy památky (1 originál + 5 kopií)
 • souhlas vlastníka památky
 • výpis z KN (kopie)
 • doklad o registraci organizace (kopie) – neplatí pro obce
 • doklad o přidělení IČ (kopie) – neplatí pro obce
 • závazné stanovisko příslušného orgánu památkové péče
Jednou z priorit tohoto programu je podpora komunitního života, proto bude důležitým kritériem pro posouzení žádosti o grant výrazný podíl dobrovolné práce v rámci plánovaného projektu. Dobrovolná práce může být různého druhu – podávání cihel či tvorba webových stránek.
 
 • Maximální výše grantu je 50.tisíc Kč
 • Grantem může být pokryto maximálně 80 % nákladů projektu.
 • Doba realizace je 9 měsíců (od 15.4.2009 do 15.12.2009)
Žádost musí být podána do 3.března 2009 

Podpora obnovy venkova pro rok 2009

Dotační titul č. 1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku

Žadatelem:

 • obec, která získala ocenění modrou zelenou, bílou oranžovou nebo zlatou stuhou v krajském kole soutěže Vesnice roku 2008 nebo se umístila na 1.-3.místě v celostátním kole

Podporované akce:

 • obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti
 • obnova a zřizování veř.zeleně
 • rekonstrukce a výstavba místních komunikací, stezek a veř.osvětlení

Dotace je poskytována do výše 80% skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.

Dotační titul č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci

Žadatelem:

 • obec do 3000 obyvatel
 • svazek obcí (akce zasahuje do katastru více obcí)

Podporované akce:

 • obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti (školy, školky, kulturní zařízení,…)
 • úprava veřejných prostranství
 • rekonstrukce nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, klubovny, naučné stezky, …)

Dotace je poskytována do výše 70% skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce, přičemž min.výše dotace je 50.tisíc Kč a max.výše dotace je 300.tisíc Kč.

Dotační titul č. 3 – Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova

Žadatelem:

 • obec do 3000 obyvatel
 • svazek obcí

Podporované akce:

 • prezentace úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova
 • výměna zkušeností při přípravě výše uvedených projektů
 • odborné vzdělávání zástupců obcí zaměřeného na obnovu a rozvoj venkova

Dotace je poskytována do výše 70% skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce, přičemž max.výše dotace je 200.tisíc Kč.

Dotační titul č. 4 – Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci

Žadatelem:

 • obec do 3000 obyvatel
 • svazek obcí (akce zasahuje do katastru více obcí)

Podporované akce:

 • budou podporovány akce zaměřené na obnovu drobných sakrálních staveb v katastru obce, které nejsou prohlášeny kulturní památkou
 • kaple, sochy, boží muka, úprava prostranství v okolí drobných sakrálních staveb

Dotace je poskytována do výše 70% skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce, přičemž min.výše dotace je 50.tisíc Kč a max.výše dotace je 400.tisíc Kč.

Dotační titul č. 5 – Podpora zapojení romské komunity do života obce a společnosti

Žadatelem:

 • obec do 3000 obyvatel, která má ve svém katastru min. 4% obyvatel romského etnika (tento podíl musí být doložený závazným prohlášením starosty s odkazem na příslušné dokumenty či studie, popř. kvalifikovaným odhadem krajského koordinátora pro národnostní menšiny)

Podporované akce:

 • projekty s výstupy rovněž sloužícími romské komunitě (sociálně vyloučeným osobám)
 • obnova a údržba občanské vybavenosti
 • rekonstrukce nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity
 • vybudování nebo rekonstrukce infrastruktury pro obce u objektů sloužících převážně romské komunitě

Dotace je poskytována do výše 70% skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce, přičemž min.výše dotace je 50.tisíc Kč a max.výše dotace je 500.tisíc Kč.


Akce podporované z POV nelze dotovat z jiných národních programů či programů spolufinancovaných z prostředků EU.

Akce může být financována z rozpočtu kraje. V takovém případě bude výše dotace ze zdrojů programu stanovena tak, aby spolu s podílem finančních prostředků kraje nepřesáhla 90 % celkové výše skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.

Přílohy přikládání k žádosti  (dle povahy dotačního titulu)

 • doklad o vlastnictví majetku
 • popis přípravy akce, zapojení dětí a mládeže včetně obrazové dokumentace, harmonogram akce, atd. (2)
 • popis akce, její cíle (3)
 • plán práce obce na zapojení romské komunity (5)
 • informace o využití jiných dotačních progr. pro práci s romskou komunitou (5)
 • projekt na využití vybudovaného či rekonstruovaného objektu dokladující životnost akce (5)
 • části projektové dokumentace zahrnující průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu a situaci stavby
 • předpokládaný položkový rozpočet akce
 • dokumentace dle zákona č. 183/2006 Sb., o úz.plánování a stavební řádu

Obce nebo její místní část, ve které je akce realizována musí mít zpracován a obecním zastupitelstvem schválen strategický rozvojový dokument obsahující minimálně:

 • seznam akce, které obec plánuje realizovat
 • předpokládané harmonogramy
 • finanční plán

Termín pro předkládání žádostí o dotace z POV je 4.3.2009

Dotace

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1