Obsah

106/99 Sb.

Oficiální název
Mikroregion Kralovicko

 
Důvod a způsob založení
Mikroregion Kralovicko vznikl v roce 1993 jako dobrovolné sdružení obcí. Důvodem bylo slaďování postupu v některých oblastech. V roce 2008 dobrovolné sdružení obcí Mikroregion Kralovicko zaniklo. Nástupnickou organizací se stalo zájmové sdružení právnických osob ve smyslu paragrafu 20f občanského zákoníku pod názvem Mikroregion Kralovicko, které převzalo veškeré závazky a povinnosti původního spolku a navázalo na jeho činnost.

Organizační struktura
Shromáždění zástupců, výkonná rada, dozorčí rada

Kontaktní spojení
Adresa: Mikroregion Kralovicko, Markova 2, 331 41 Kralovice
Předseda: František Procházka, starosta obce Žihle
 
Případné platby můžete poukázat
Platby lze poukázat na účet Mikroregionu Kralovicko u Komerční banky Kralovice číslo
8076790287/0100

72021039

DIČ
CZ72021030

 
Žádosti o informace:
 
František Procházka, starosta obce Žihle
 Adresa pro zaslání pošty: Mikroregion Kralovicko, Markova 2, 33141 Kralovice
 
Opravné prostředky
 

1) Způsob podání opravného prostředku: Písemné podání

2) Lhůta pro žadatele pro podání opravného prostředku: Do 15 dnů od doručení rozhodnutí

3) Požadavky na žadatele:

Opravný prostředek musí obsahovat jméno žadatele, adresu, v čem žadatel spatřuje porušení zákona, čeho se týkalo dané rozhodnutí, datum a podpis žadatele

4) Poštovní adresa pro podání opravného prostředku:

Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydat.

Mikroregion Kralovicko, Markova 2, 331 41 Kralovice nebo pavelbulin@gmail.com

5) Stanovené postupy a pravidla:

Viz: Postup při podávání žádostí viz níže


 

OPRAVNÝ PROSTŘEDEK PROTI ROZHODNUTÍ MIKROREGIONU KRALOVICKO O NEPOSKYTNUTÍ INFORMACE

 

jméno a příjmení/název právnické osoby:

 

bydliště/sídlo (ulice, č.p., PSČ, obec):

 

přesné označení rozhodnutí městského úřadu proti němuž směřuje:


 

V případě, že mikroregion nevydal rozhodnutí, tak:

přesné označení písemně podané žádosti, které se týká:

datum podání žádosti:

datum odmítnutí žádosti:

v čem je spatřováno porušení zákona:

čeho se žadatel domáhá:

datum podání opravného prostředku, podpis:


 

Opravné prostředky

(výpis z § 16 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím)


 

§ 16 - O d v o l á n í:

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

O odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu rozhoduje povinný subjekt nejblíže vyššího stupně nadřízený povinnému subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Jde-li o rozhodnutí městského úřadu, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání rada města, pokud zastupitelstvo města nestanoví,že rozhoduje jiný orgán města. V ostatních případech rozhoduje o odvolání ten, kdo stojí v čele povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat, a je oprávněn za něj jednat.

Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil; za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.

Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.

Proti rozhodnutí ústředního orgánu státní správy o odmítnutí žádosti lze podat rozklad, o kterém rozhoduje vedoucí ústředního orgánu státní správy. Ustanovení odstavců 1, 3 a 4 platí pro rozklad obdobně.

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona.

Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a o jakou věc se jedná (proti kterému rozhodnutí


Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
ke stažení
www.portal.gov.cz

Formuláře
Žádost o poskytnutí informace ke stažení
www.portal.gov.cz

Nejdůležitější předpisy
Seznam předpisů ke stažení
www.portal.gov.cz

Sazebník úhrad za poskytování informací
 
Pořízení fotokopie:
Formát A4 jednostranný 2,- Kč/ks
Formát A4 oboustranný 3,- Kč/ks
Formát A3 jednostranný 3,- Kč/ks
Formát A3 oboustranný 4,- Kč/ks
Vyhledání údajů mimo místní úřad 50,- Kč/hod
+ cestovní náklady dle platných předpisů
S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.
Správní poplatek je stanoven dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 155 


Výroční zpráva podle zákona č. 106⁄1999 Sb. Mikroregionu Kralovicko o poskytování informací za rok 2008 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 S., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Mikroregion Kralovicko zveřejňuje následující údaje o poskytování informací za rok 2009:


 

1. Počet podaných žádostí o informace : 0

2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0

3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

4. Počet žádostí odložených: 0

5. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci

přezkoumání zákonnosti rozhodnutí 0

6. Výčet poskytnutých výhradních licencí 0

7. Počet stížností na postup při vyřizování žádosti o informace 0

8. Další informace vztahující se k uplatňování zákona:

V průběhu roku 2008 výbor mikroregionu poskytl značné

množství ústních a telefonických informací, kopírování listin a dalších informací osobám,

které se na něj obrátili. Všechny žádosti byly vyřízeny v zákonem stanovené

lhůtě.


 Mgr. Pavel Bulín


Seznam organizací
Viz: Spolky a kluby
Organizační složky: nejsou